ANBI

Financiën kerk | ANBI

Bankrekeningnummers:

Voor het overmaken van bijdragen, giften of aanvullingen op collecten:

van de diaconie:
van het college van kerkrentmeesters:
NL84 RABO 0134 6807 15
NL66 RABO 0134 6163 40

ANBI-transparantie

Naam ANBI:

Kvk – kerkrentmeesters

Kvk – diaconie

Hervormde gemeente te Montfoort

76471977

76472108

Telefoonnummer   kerk:
koster:
scriba:
0348 471090
0348 470047
06 40 67 71 53

RSIN/Fiscaal nummer:
RSIN/Fiscaal nummer:

College van Diakenen: 824109557
College van Kerkrentmeesters : 002530697

Website adres: www.hervormdmontfoort.nl

E-mail kerk  scriba:
diaconie:
kerkrentmeesters:

scriba@hervormdmontfoort.nl
roozenboom@hervormdmontfoort.nl
vaneck@hervormdmontfoort.nl

Adres kerk:

Korte Kerkstraat 5
3417 HG  Montfoort

Adres scriba:

Wulverhorst 109
3417 TJ Montfoort

Postadres College van Diakenen:

Heeswijk 87
3417 GP  Montfoort

Postadres College v. Kerkrentmeesters:

Kamillehof 4
3417 RM  Montfoort

De Hervormde gemeente te Montfoort is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (Kerkorde: ordinantie 1, artikel 1, lid 1).

De Hervormde Gemeente Montfoort spreekt uit Gemeente des Heeren te willen zijn op de grondslag van de Heilige Schrift, de oud-christelijke belijdenissen en de Drie Formulieren van Enigheid zoals vastgesteld op de Nationale Synode te Dordrecht in de jaren 1618-1619 (Efeze 1:21-23, Efeze 2:20), en zich aan deze grondslag te binden.

Hij verklaart tevens zich gebonden te weten aan de bepalingen van de voor hem geldende Kerkorde voor zover deze naar zijn overtuiging niet in strijd is met de Heilige Schrift en de hiervoor genoemde belijdenissen.

Wij sluiten ons aan bij het door de Generale Synode toegestane zgn. Convenant van Alblasserdam en spreken daarmee het volgende uit:

Als Kerkenraad en Gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de Sacramenten, het bestraffen van de zonden en ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.

Als Kerk, geboren uit de Gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen. De Leuenberger Konkordie mist het beroep op de Heilige Schrift en zwakt onze belijdenisgeschriften af. In de Barmer Thesen wordt een genade- en rechtvaardigingsleer beleden die niet is naar de Schrift en niet in overeenstemming met die van de gereformeerde belijdenisgeschriften.

Ten aanzien van de ambten belijden wij de artikelen 30 en 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Op grond hiervan zien wij de drie kerkelijke ambten als de vertegenwoordiging van de drie ambten van Christus.
Dit betekent: Dat het ambt tegenover de gemeente gezag heeft van Christus’ wege, Die Zijn Kerk regeert als haar Hoofd. (Efeze 1:22).
Dat het ambt tegelijk de roeping heeft de gemeente te dienen, zoals Christus niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen. (Mattheus 20:28).
De vrouw in het ambt wordt door ons principieel afgewezen als zijnde niet-Schriftuurlijk. Wel erkennen wij ook voor de vrouw een bijzondere plaats en roeping in het midden van de gemeente, zoals het Nieuwe Testament ons daarin voorgaat. (Romeinen 16:12 e.a.). Hierbij valt te denken aan het werk van liefdadigheid en hulp aan zieken, ouderen, alleenstaanden, zondagsschoolonderwijs, de vrouwenvereniging etc.

Tot de ambten behoren uitsluitend die lidmaten te worden toegelaten die te voren openbare Belijdenis van het geloof hebben afgelegd. De kerkenraad acht het van groot belang dat het stemmen over een dubbeltal plaatsvindt in het kader van Schriftlezing en gebeden. Daarom wordt geen mogelijkheid geboden om met volmacht te stemmen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Montfoort.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, te weten de predikant, 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 4 diakenen. De ouderlingen en diakenen worden allen gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit  3 leden  2 ouderling-kerkrentmeesters,  1  diaken,  2  kerkrentmeesters  en  1 adviseur.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

De diakenen vormen het ‘College van Diakenen’ en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De gehele kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat o.a. tot uitdrukking komt in de goedkeuring v.d. begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van de Protestantse Kerk.
Klik hier voor het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Klik op ‘Generale Regelingen PKN‘ voor de hierop betrekking hebbende regelingen.  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Beloningsbeleid: Zie de regeling Arbeidsvoorwaarden PKN.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u aan onder punt H.

G. Voorgenomen bestedingen

Als basis voor de verwachte bestedingen (begroting) dienen in beginsel de rekeningen over de voorgaande jaren. Aanpassingen worden gedaan afhankelijk van verwachte inkomens- en uitgavenontwikkeling. De uitgaven van het College van kerkrentmeesters kunnen (sterk) beïnvloed worden door noodzakelijke voorzieningen aan het monumentale kerkgebouw, hoewel daarvoor in de begroting reserveringen voor worden aangebracht. Verder vertoont het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Financiële verantwoording College van Kerkrentmeesters:

Jaarrekening 2021 en 2022 en begroting 2023.

Financiële verantwoording Diaconie :

Jaarrekening 2021 en 2022 en begroting 2023.