Pastoraat

Wat is pastoraat?

Het woord ‘pastoraat’ is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’.
In de Bijbel komen we verschillende keren het beeld tegen van de herder en zijn schapen.
Aan de hand van dit eenvoudige voorbeeld wil de Heere laten zien wie Hij is voor Zijn kinderen.
Hij is de Goede Herder, en Zijn kinderen zijn de schapen van Zijn kudde.
Wat dit beeld wil zeggen, is dat de schapen afhankelijk zijn van de zorg van de Herder.
Schapen zijn weerloze dieren, die veel aandacht nodig hebben.
De Heere is de Goede Herder, de Goede Pastor. Want, een Pastor is een Herder.
Zijn zorg hebben wij het meeste nodig.

Toch wil de Heere dat wij ook zorg voor elkaar hebben. Daarom is een predikant ook een pastor.
Hij heeft herderlijke zorg voor de gemeente.
Ook andere ambtsdragers zijn geroepen om pastoraat te bedrijven.
Want, soms hebben mensen echt zorg nodig. In tijden van verdriet en moeite, rouw en gemis,
ziekte en pijn. Dan is het nodig om pastorale, herderlijke zorg te krijgen.
Maar, ook in tijden van vreugde en blijdschap is het goed om dat met elkaar te delen!

Pastoraat is daarnaast een verantwoordelijkheid voor heel de gemeente.
In navolging van Christus hebben we oog voor elkaar. Als leden van het lichaam van Christus dragen
wij bijzondere zorg voor hen die het moeilijk hebben en doen wij voorbede in de zondagse diensten.
Wij zijn dus allen geroepen om naar elkaar om te zien.

Pastoraat ontvangen

U kunt pastoraat ontvangen bij blijde en bij verdrietige momenten.
Denk hierbij aan geboorte, overlijden, huwelijksjubilea, ziekte, problemen (in het gezin),
psychische nood, het verblijf in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.
Wie pastoraat nodig heeft, kan dat te kennen geven bij de wijkouderling of de predikant.
Graag horen wij van u als u pastoraat wilt ontvangen.

Huisbezoek

De gemeente is verdeeld in wijken, met een eigen wijkouderling.
Het huisbezoek wordt gedaan door de ouderlingen en ouderlingen-kerkrentmeesters,
bijgestaan door de diakenen en is bedoeld voor het hele gezin.
Wij stellen het ook op prijs als kinderen bij dit bezoek aanwezig zijn.
Wanneer u (extra bezoek) wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de predikant.
U kunt hier de contactgegevens vinden.

Wijkindeling

De wijkindeling is als volgt:

2415 t/m 3417 BP:       ouderling v/d Berg
3417 BR t/m 3417 RK: ouderling de Heer
3417 RL t/m 3417 SN:  ouderling van Eck
3417 SP t/m 3481 LR:  ouderling van ’t Hof

Reformatorisch meldpunt

Sinds een aantal jaar bestaat het reformatorisch meldpunt. Zij bieden een luisterend oor voor slachtoffers
van seksueel misbruik in de reformatorische kring. Slachtoffers van misbruik en omstanders kunnen met hen
anoniem contact opnemen via de chat, e-mail, telefoon of via WhatsApp.
Het liefst zien zij en wij dat de directe omgeving van slachtoffers hen hulp en ondersteuning biedt.
De praktijk leert dat dit voor veel slachtoffers helaas niet geval is. Als kerkenraad benoemen wij naar
slachtsoffers en hun omgeving de mogelijkheid van een luisterend oor en hulp (bij het vervolg).
De vrijwilligers van Reformatorisch Meldpunt hebben een achtergrond in de hulpverlening en zijn getraind
in het bieden van hulp rondom seksueel misbruik, aan zowel slachtoffers als omstanders.
Contactgegevens van het reformatorisch meldpunt zijn:
www.ikmeldhet.nl, info@ikmeldhet.nl of via Whatsapp 0850 77 33 12.